KODEX vid läs-& skrivinlärning

 Där andra lär sig lätt behöver dyslektiker och andra som har problem med att knäcka koden förstå och lära in skriftspråket på ett annat sätt

Läs- och skrivinlärning 

För en del elever är läsning, stavning och räkning ett mysterium. Trots stora ansträngningar kommer de inte vidare i den takt som krävs. Många ger upp. För eleverna är det avgörande att de får en förklaring till sina svårigheter, kompensatoriska verktyg och anpassad pedagogik. Utan insatser halkar de efter mer och mer.

Ineffektiva strategier

Eleven riskerar att befästa ineffektiva strategier som blir svåra att åtgärda ju längre tiden går. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som ligger i riskzonen. Det finns inga skäl att invänta en senare utredning då man riskerar att förlora flera mycket värdefulla år.

Nya nätverk

Det är viktigt att skilja på läsfunktion och läsfärdighet. En god läsfunktion ger förutsättningar för en bra läsfärdighet och därmed goda förutsättningar för att klara studier.

Att träna läsfunktionen för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter handlar om att förstärka och bygga nya nätverk vilka efterhand ger bättre möjlighet till utökad läsfärdighet.

Det är aldrig för sent

Att få förklaring till svårigheternas bakgrund och stöd för läs- och skrivsvårigheter är lika viktigt för individen oavsett skolform och ålder. En nedsatt läsfunktion ställer till problem på flera plan som läsning, stavning och textproduktion. Men också för möjlighet att tillgodogöra sig undervisning, få betyg och kunna gå vidare i högre studier.


Om KODEX

KODEX har sin bakgrund i stöd för elever med dyslexi men har visat sig effektivt även för andra elever som har problem med att knäcka koden för läsning och stavning.
Läs mer om KODEX här >

9 instruktionsfilmer

Instruktioner till momenten presenteras både i manual, PDF och i filmer. I filmer och i PDF ingår även konkreta exempel på konsekvenser som tydligt visar inlärningsbördan.  

Därtill uppmärksammas även vikten av kompensatoriska lärverktyg.

Se alla filmerna här >>

Om författaren

Författaren Ann Skoglund har i många år arbetat med elever som av olika skäl haft svårigheter att få flyt i läsning och skrivning.  
Läs mer om Ann Skoglund här >>