Det här är KODEX

KODEX består av grundläggande läs- och skrivtekniska övningar som med stöd av avgränsade, systematiska och konkreta multisensoriska delmoment visar på tydliga mönster i ordkonstruktioner.

KODEX har sin bakgrund i stöd för elever med dyslexi men har visat sig effektivt även för andra elever som har problem med att knäcka koden för läsning och stavning.

Instruktioner till momenten presenteras både i manual, PDF och i filmer. I filmer och i  PDF ingår även konkreta exempel på konsekvenser som tydligt visar inlärningsbördan.  

Därtill uppmärksammas även vikten av kompensatoriska lärverktyg. 

Se alla filmerna här >>

KODEX är ett ålders- och skolformsneutralt material och syftar till att underlätta automatisering i fortsatt läsning och skrivning. ”Hur ska jag tänka?” är en bärande tanke i materialet. Mönster som annars är osynliga blir synliga och eleven får en begriplig bild för hur ord är uppbyggda och möjlighet att efterhand självständigt analysera ljud, orddelar och ord.

I varje delmoment ingår fysiskt material (tavelkort, ordkort och spelplaner), läs- och skrivtekniska läslistor och övningar. De fysiska materialen är som regel färgkodade. Detta för att förstärka inlärningen för eleven och för att pedagogen enkelt ska kunna sortera i materialet.  KODEX har en tydlig och strukturerad arbetsgång/progression som ger en klar överblick över helhet och delmål.

Min långa erfarenhet som dyslexipedagog och arbete med utredning, nyinlärning och ominlärning för både yngre och äldre elever gör att jag tryggt kan rekommendera både metod och material. Material och metod är grundade i beprövad erfarenhet och i tillgänglig forskning.

Det är min förhoppning att dina elever liksom mina, med stöd av materialet ska känna att de når framgång i sina studier.

Ann Skoglund

 

PDF med bildinformation

Här kan du ladda ner en PDF med de bilder jag använt i KODEX  introduktions- & instruktionsfilmer. 

PDF konsekvenser & kompensation

Hör kan du ladda ner en PDF med bilder som visar på konkreta konsekvenser vid läs- & skrivsvårigheter.

PDF med citat från elever

Här kan du ladda ner en PDF med autentiska citat från elever som visar den problematik de upplevt under skolåren.